• English
  • English

VÅRA BOENDEN

HÅLLBARHET

Vår filosofi

Vi på Salthamn tycker att det är viktigt att på jobba för att bli så hållbara i vår utveckling som möjligt, såväl i det lilla som i det stora. Vi observerar naturen omkring oss, lär av den och lägger  därefter  till lösningar som vi tror kommer leda till gynnsamma återkopplingar – både för naturen själv och för oss människor som interagerar med den.

För oss är människan inte något som är separat från naturen utan snarare en del utav den, när naturen mår bra mår också människan bra. Därför jobbar vi på Salthamn ständigt med att hitta nya lösningar i vår verksamhet som främjar och efterliknar naturens kretslopps principer där biologisk mångfald, självförsörjning och hälsa står i fokus

Vision, Design och Samarbete

På Salthamn arbetar vi tillsammans mot en gemensam vision om en plats där hållbarhet, möten människa-människa såväl som människa-natur och genuina Gotländska upplevelser står i fokus. Vi vill ge tillbaka till omgivningen och jobbar därför med regenerativt jordbruk genom permakulturdesign när vi ser till helhetskonceptet om Salthamn.

Vi jobbar mot målet med små men taktfasta steg som ger oss utrymme att gå tillbaka, analysera och utvärdera vad som fungerar och vad som kanske inte fungerar.

Vi vill att Salthamn skall väcka nyfikenhet hos oss själva och våra gäster, där de som återkommer år efter år alltid har något nytt att se och uppleva. Salthamn skall vara en plats öppen för människor att dela med sig av sin kunskap och därför har vi också ett nära samarbete med lokala jordbrukare, producenter, leverantörer och andra snillrikt unika och otroligt erfarna odlare och entusiaster.

Samarbetet sträcker sig inte bara till de människor som hjälper till att bidra till den vision som är Salthamn, utan vi samarbetar också med den biologiska mångfalden då vi aldrig får glömma bort det arbete våra pollinerande vänner bidrar med. Endast tillsammans kan vi göra Salthamn till den plats vi drömmer om.

Våra nya bevattingsdammar

Gotlands vatten är en dyrbar resurs och problematisk för öns invånare. De senaste årens allt torrare klimat och längre säsonger har påverkat Gotlands sårbarhet  ytterligare vad gäller öns vattenförsörjning.

I samarbete och med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har Salthamn investerat i och anlagt två bevattningsdammar på en yta av 1,32 hektar. Syftet med dessa dammar är för att stödja och gynna den biologiska mångfalden.

De är utformade så att fåglar och vilt kan leka, dricka vatten och svalka sig en varm sommardag. Den är också viktig för hotade mossor och växter då de skapar unika växtplatser som är nödvändiga för arternas existens. Våtmarkerna agerar också som näringsfällor och har en utjämnande effekt av de stora vattenflöden som sker vid framför allt snösmältningen på vintern. På så vis bidrar dessa våtmarker till minskad övergödning av Östersjön